مایک مورهایم

اظهار شرمساری رئیس سابق بلیزارد بابت اتهامات اخیر علیه این شرکت

/post-926

مایک مورهایم، رئیس سابق بلیزارد بیانیه جدیدی را در رابطه با اتهامات اخیر علیه این شرکت منتشر کرده و این اتفاقات را مایه شرمساری خود دانسته است.