Bioware

نقد و بررسی Mass Effect 3 Legendary Edition؛ آغازی بر یک پایان

/post-978

در هر صنعتی و دقیق‌تر، در هر شکلی از سرگرمی آثاری وجود دارند که نه یک بار بلکه چندین بار کاربران و علاقه‌مندان آن صنعت را تحت تاثیر قرار داده و تفکر آن‌ها را تغییر می‌دهند. به این ترتیب این چنین آثاری تبدیل به عناوین کالت می‌شوند؛ عناوینی که معیارهای خاصی دارند و از آن مهم‌تر، وارد فرهنگ کاربران آن رسانه می‌شوند. بدون حاشیه بگوییم، Mass Effect دقیقاً در همین دسته جای می‌گیرد.