Far Cry

شایعه: Far Cry 7 یک بازی آنلاین محورتر خواهد بود

/post-1344

طبق گزارش نشریه Axios احتمال دارد یوبیسافت برای تغییر وضعیت مجموعه Far Cry رویکردی شبیه بازی‌های سرویس آنلاین را برای بازی Far Cry 7 لحاظ کند.